Viðskiptaskilmálar

Síðast uppfært: 19. júní 2017

Skilmálar þessir eiga við um aðgang notenda Payday kt. 520417-2570 sem íslenska einkahlutafélagið Divot kt. 421215-0490 á og rekur. Inni á vefsvæði Payday geta notendur útbúið, vistað og sent rafrænt skjal. Það eina sem notandinn þarf að gera er að skrá reikning í kerfi Payday og senda þá út. Bankakrafa birtist svo sjálfkrafa í netbanka viðskiptavinar notanda. Notandi getur fylgst með stöðu kröfu og þegar krafa greiðast getur notandi þjónustunnar valið að greiða sér út laun. Payday sér sjálfvirkt um skil og greiðslu á öllum opinberum gjöldum, sbr. staðgreiðslu, lífeyrissjóð og virðisaukaskatti, án þess að notandinn þurfi að hafa áhyggjur af því en hann getur séð stöðuna á þeim þegar honum hentar. Payday uppfyllir kröfur reglugerðar nr. 505/2013 um rafræna reikninga o.fl. hvað varðar reikningakerfi og rafræna reikninga.

1. Skilgreiningar

 • Notandi: Aðili sem skráir sig inn á vefinn payday.is með aðgangsupplýsingum og getur í framhaldi nýtt þá þjónustu sem í boði er á vefnum.
 • Þjónustan: Upplýsingar, verkfæri og virkni á vefnum payday.is sem gera notendum kleift að útbúa, vista og senda rafræna reikninga.
 • Rafrænt skjal: Reikningur útgefinn sem rafrænt skjal í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 505/2013 um rafræna reikninga o.fl.

2. Samþykki notkunarskilmála

 • Með því að nota þjónustuna, samþykkir þú að hlýta þessum skilmálum. Orðin „þú“ og „notandi“ í öllum beygingarmyndum sem fram koma í þessum skilmálum vísa til notanda. Þeir aðilar sem hyggjast nýta sér þjónustu Payday verða að lesa þessa skilmála og samþykkja. Til notkunar telst m.a. skoðun, upplýsingaöflun og/eða nýting þeirrar þjónustu sem í boði er á vefsvæði payday.is eins og vefurinn kemur notendum fyrir sjónir á hverjum tíma. Öll notkun vefsins takmarkast við þær aðgerðir sem eðlilegar og löglegar geta talist, ásamt þeim upplýsingum og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma. Áður en þú lest áfram ættir þú að prenta út og vista eintak af skilmálum þessum.

3. Persónuvernd

 • Við skráningu er gerð krafa um að ákveðnar persónuupplýsingar notenda séu gefnar upp, s.s. nafn, kennitala, heimilisfang og netfang sem og upplýsingar um stéttarfélag notanda. Auk þessa gefa notendur upplýsingar um númer á launareikningi sínum og veflykla frá Ríkisskattstjóra.
 • Payday starfar að öllu leyti í samræmi við íslensk lög um persónuvernd og meðferð persónuuppýsinga nr. 77/2000. Payday hefur tilkynnt Persónuvernd um starfsemi sína í samræmi við ákvæði tilvitnaðra laga.
 • Stefna Payday er að vinna með eins takmarkað magn af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að veita þjónustuna. Payday fær upplýsingar um númer á launareikningi notanda en engar upplýsingar um færslur af reikningum notanda. Payday mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda til þriðja aðila. Payday mun aldrei láta samskiptaupplýsingar notenda í té þriðja aðila. Payday áskilur sér einungis rétt til að afhenda persónuupplýsingar um notanda ef Payday ber að gera það samkvæmt lögum og/eða ef Payday er keypt eða sameinast öðru fyrirtæki. Payday áskilur sér rétt til að uppfæra kafla um persónuvernd í skilmálum sínum og er ávallt sú útgáfa í gildi sem er aðgengileg á hverjum tíma á vefsvæðinu payday.is. Payday er hýst hjá viðurkenndum hýsingaraðila með fjölda öryggisvottana.

4. Aðgangur að þjónustunni og aðgangsupplýsingar notenda

 • Notendur eru ábyrgir fyrir því að tryggja leynd lykilorða sinna sem gerir þeim mögulegt, ásamt notandanafni þeirra að innskrá sig á payday.is Með því að láta Payday í té netfang sitt samþykkja notendur að Payday megi, þegar nauðsyn krefur, senda notendum tilkynningar á netfang þeirra í tengslum við aðgang þeirra að þjónustunni. Notandanafn, lykilorð og aðrar samskiptaupplýsingar sem notendur kunna að láta Payday í té teljast til „aðgangsupplýsinga“ notenda. Réttur notenda til að fá aðgang að og nota þjónustuna er bundinn við þá og þeim er ekki heimilt að flytja þann rétt til annars einstaklings eða lögaðila. Notendum er einungis heimilt að fá aðgang að og nota þjónustuna í löglegum tilgangi. Notendum er þó heimilt að veita aðilum sem þeir hafa falið gerð reikninga eða skráningu bókhalds aðgangsupplýsingar sínar, á eigin ábyrgð. Ef notandi verður á einhvern hátt var við að óviðkomandi aðili hafi komist yfir aðgangsupplýsingar sínar, samþykkja þeir að gera Payday strax viðvart með því að senda tölvupóst á hjalp@payday.is. Aðgangur notenda að Payday.is gæti rofnað af ýmsum ástæðum, t.d vélbúnaðarbilun, tæknilegum bilunum, hugbúnaðarvillum eða uppfærslu á kerfi ber ekki ábyrgð á tjóni sem slíkt kann að valda, sbr. 12. gr.

5. Gerð reikninga, vistun og sending reikninga

 • Á vefnum Payday geta notendur útbúið, vistað og sent reikninga. Reikningar eru sendir sem pdf skjal til móttakanda ásamt því að krafa stofnast í netbanka móttakanda. Krafa sem notandi stofnar og sendir út eru stofnuð í nafni Payday og greidd inn á reikning notanda hjá Payday. Notandi hefur ávallt aðgang að innstæðu í sínu nafni og er Payday einungis heimilt að ráðstafa peningafjárhæð af inneign notanda sem samsvarar þeim launatengdu gjöldum og virðisaukaskatti sem notanda ber að greiða, auk þóknunar til Payday sem fer samkvæmt verðskrá hverju sinni. Payday áskilur sér rétt til að leggja seðilgjald á útsenda reikninga og fellur sá kostnaður á viðskiptavin notanda, er það gert til að standa straum af þeim kostnaði sem hlýst af útgáfu reikninga innan bankakerfisins. Payday hefur milligöngu við útgáfu reikninga en ber ekki ábyrgð á efni reikninganna eða innihaldi þeirra. Komi upp ágreiningur milli notanda, sem er útgefandi reiknings, og greiðanda ber þeim aðilum að leysa úr slíkum ágreiningi sín á milli án aðkomu Payday. Fái notandi kröfu sína ekki greidda innan 10 daga frá eindaga getur notandi óskað eftir því að Payday hafi milligöngu um að fela innheimtufyrirtæki eða lögmanni innheimtu á vanskilum ásamt áföllnum og áfallandi kostnaði. Notandi er sjálfur ábyrgur fyrir því að krafan fáist greidd.

6. Greiðsla launa og launatengdra gjalda og almenn ákvæði um starfsemi Payday

 • Þjónusta Payday miðar að því að notendur standi ávallt í skilum á öllum launatengdum gjöldum þ.e staðgreiðslu, tryggingagjaldi sem og lífeyris- og stéttarfélagsgreiðslum. Til þess að Payday geti tryggt þessa þjónustu eru reikningar notenda gefnir út í nafni Payday og greiðast þeir inn á bankareikning Payday sömuleiðis. Notandinn fær tilkynningar um það um leið og reikningur hefur fengist greiddur. Notandi stýrir því sjálfur hvenær hann kýs að fá greidd út laun og geta launagreiðslur verið hvenær sem er mánaðarins og eins oft í mánuði og notandinn sjálfur vill, svo fremi sem reikningar sem notandi hefur gefið út í kerfi Payday hafi fengist greiddir. Notandi getur nálgast launaseðla í kerfi Payday hvenær sem er og eru þeir í samræmi við hefðbundna launaseðla þar sem fram kemur m.a laun, mótframlag launagreiðanda, staðgreiðsla, greiðsla í lífeyrissjóð og upplýsingar um nýttan persónuafslátt. Það er alfarið á ábyrgð notenda sjálfra að upplýsingar um launareikning, stéttarfélag og lífeyrissjóð séu réttar. Þá verða notendur einnig að upplýsa Payday um það ef þeir fá tekjur annars staðar frá samtímis og þeir nýta sér þjónustu Payday svo allar upplýsingar til Ríkisskattstjóra séu réttar og í samræmi við lög um tekjuskatt. Hafi notandi ekki gefið réttar upplýsingar um skattstofn ábyrgist Payday ekki að upplýsingarnar sem Payday sendir til Ríkisskattstjóra séu réttar. Payday getur einungis staðið skil á útskatti vegna þeirra reikninga sem sendir hafa verið í gegnum þjónustu Payday sem og þeim innskatti sem notandi skráir sem kostnaðarliði í kerfum Payday. Notandi getur valið að Payday sjái ekki um skil virðisaukaskattskýrslu. Notandi ber sjálfur ábyrgð á því að virðisaukaskattskýrslur séu réttar. Payday sendir skilagreinar til lífeyrissjóða og stéttarfélaga sjálfkrafa inn til viðkomandi sjóða. Að svo stöddu er Payday ekki unnt að greiða umræddar kröfur sjálfkrafa og því mun Payday millifæra rétta upphæð á fyrirtækjareikning notanda, notandi verður sjálfur að sjá um að greiða reikninginn í sínum netbanka. Payday er ekki bókhaldskerfi og það er á ábyrgð notanda að halda utan um bókhald í tengslum við rekstur sinn.

7. Lok samnings

 • Kjósi notandi að hætta að nýta sér þjónustu Payday og á, á þeim tíma, ógreidd laun mun Payday millifæra upphæðina inn á bankareikning viðkomandi við lok samnings.

8. Þóknun Payday

 • Þóknun Payday er í samræmi við gildandi verðskrá hverju sinni og ábyrgist Payday að rétt gjaldskrá er alltaf aðgengileg á vefnum payday.is Ekkert fast mánaðargjald eða falin gjöld fylgja áskrift að Payday.

9. Tilkynningar til notenda með tölvupósti

 • Payday sendir notendum tilkynningar um það þegar reikningur hefur verið stofnaður, þegar útgefnir reikningar notenda hafa fengist greiddir, þegar reikningur hefur verið felldur niður (vegna t.d mistaka við reikningagerð), þegar Payday hefur greitt út laun og þegar virðisaukaskattskýrsla er tilbúin til yfirlestarar. Auk þessa geta komið upp tilvik þar sem Payday sendir notendum sínum nauðsynlegar tilkynningar með rafrænum hætti. Tilkynningarnar tengjast þá skráningum og aðgangi notenda, sem dæmi um þetta er þegar aðgangsupplýsingum er breytt eða aðrar valkvæðar tilkynningar í tengslum við notkun á þjónustunni. Af og til kann Payday að bæta við nýjum tegundum tilkynninga eða að fjarlægja tilteknar tegundir tilkynninga. Rafrænar tilkynningar frá Payday verða sendar á netfangið sem notandi gaf upp í tengslum við aðgang notanda á Payday.
 • Þar sem tilkynningar eru ekki dulkóðaðar munu þær aldrei innihalda lykilorð notanda. Í þeim tilfellum sem notandi gleymir lykilorði sínu getur hann fengið sendan hlekk á uppgefið netfang á slóð sem gerir viðkomandi kleift að búa til nýtt lykilorð.
 • Tilkynningar geta innihaldið netfang notanda (þegar sendur er tölvupóstur). Allir sem hafa aðgang að tölvupósti notanda munu geta séð innihald tilkynninganna.
 • Notandi er meðvitaður um að öllum tilkynningum sem sendar eru með notkun þjónustunnar gæti seinkað eða þær ekki borist notanda af ýmsum ástæðum. Payday reynir eftir fremsta megni að tryggja að tilkynningar berist fljótt og örugglega en ábyrgist á engan hátt að tilkynningar berist eða að tilkynningar innihaldi ávallt nýjustu og/eða réttar upplýsingar. Notandi samþykkir að Payday ber enga skaðabótaskyldu vegna tilkynninga sem berast seint eða ekki, vegna villna í efni tilkynninga eða vegna ákvarðana sem notandi eða þriðji aðili tekur eða tekur ekki vegna tilkynninga sem sendar eru frá payday.is

10. Hugverkaréttindi

 • Allt innihald vefsvæðisins payday.is, þar með talið útlitshönnun (t.d. texti, grafík, myndir, vörumerki), ljósmyndir, hugbúnaður, ritstýrt efni, tilkynningar og annað efni er varið samkvæmt höfundarréttar- og vörumerkjalögum á Íslandi og annars staðar. Innihald payday.is er eign Payday eða notað samkvæmt leyfi frá hugbúnaðar-, gagna- eða öðrum efnisveitum sem Payday á í viðskiptasambandi við. Payday veitir notendum leyfi til að skoða og nota payday.is samkvæmt þessum skilmálum. Notendur mega eingöngu sækja eða prenta afrit af upplýsingum og efni á payday.is til sinna eigin persónulegu nota sem ekki eru í fjárhagslegum tilgangi í samræmi við II. kafla höfundalaga. Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun af innihaldi payday.is, hvort heldur sem er að hluta til eða heild, eða í einhverjum öðrum tilgangi er þér með öllu óheimil nema með skriflegu samþykki Payday.
 • Um brot gegn þessari grein fer skv. ákvæðum 12. gr.

11. Aðgangstakmarkanir

 • Þegar notandi samþykkir skilmála þessa fellst hann á að hann muni ekki nota nokkurs konar sjálfvirkan hugbúnað, forrit eða aðrar aðferðir til að verða sér út um aðgang að, afrita eða fylgjast með einhverjum hluta af vefsvæði payday.is nema með skriflegu leyfi Payday og/eða ef slík þjónusta hafi verið keypt af Payday.
 • Notandi samþykkir einnig að hann muni ekki nota forrit, hugbúnað eða annars konar aðferðir til að heimsækja, nota eða leita að gögnum á vefsvæði payday.is nema með almennum vöfrum (t.d. Firefox eða Google Chrome) og almennum leitarvélum (t.d. Google eða Bing).
 • Notandi samþykkir að hann muni ekki senda skrár eða gögn á vefsvæði Payday sem geti flokkast sem tölvuvírus, tölvuormur eða trójuhestur eða skrár sem innihalda einhvers konar skaðlega eiginleika og/eða geta á einhvern hátt truflað eðlilega virkni payday.is og/eða þjónustu Payday.
 • Notandi samþykkir að hann muni ekki reyna á nokkurn hátt að sækja, birta eða greina undirliggjandi forritskóða út frá þeim hugbúnaði sem er notaður á payday.is. Ef notandi fær aðgang að undirliggjandi forritunarkóða á vegum Payday, s.s. vegna bilunar, ber honum að tilkynna slíkt til vefstjóra (hjalp@payday.is)
 • Um brot gegn þessari grein fer skv. ákvæðum 12. gr.

12. Takmörkun ábyrgðar

 • Payday ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði fyrirtækisins eða notanda eða af öðrum orsökum, sem kunna að valda því að upplýsingar eru ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast þjónustunni. Payday ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við vefsvæði Payday, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi Payday, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir á payday.is geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana, villna í gögnum eða truflana í rekstri tölvukerfa. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h. Enn fremur ef rekja má tjónið til atvika sem stafa af náttúruhamförum, styrjöldum, verkföllum eða vegna atriða sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure).

13. Lokun aðgangs, gildistími skilmála og breytingar á skilmálum

 • Payday áskilur sér rétt til þess að grípa til hvaða aðgerða sem teljast nauðsynlegar til að bregðast við brotum gegn skilmálum þessum, þ.m.t. tafarlausrar lokunar á aðgangi notanda.
 • Þessir skilmálar gilda um alla notkun notanda á payday.is. Notandi getur sjálfur lokað aðgangi sínum að payday.is. Óski notandi eftir því að öllum gögnum honum viðkomandi verði eytt, samtímis því að aðgangi er lokað, verður Payday við þeim óskum, með þeim fyrirvara þó að útgefanda reikninga ber skv. bókhaldslögum, sbr. 6. gr. reglugerðar um rafræna reikninga rafrænt bókhald o.fl. nr. 505/2013 að geyma í sjö ár útgefna rafræna reikninga á gagnamiðli.
 • Payday áskilur sér rétt til þess að loka einhliða aðgangi notanda (eftir atvikum að eyða aðgangi) að payday.is hvenær sem er, og án fyrirvara. Þegar Payday metur að grípa þurfi til slíkra aðgerða verður notanda gert viðvart um þá ákvörðun og send tilkynning þess efnis á netfangið sem notandi gaf upp við skráningu. Sem dæmi um slík tilfelli er t.d. ef notandi verður uppvís að misnotkun á kerfi Payday, ef notandi hefur brotið í bága við eitthvert ákvæði þessara skilmála, eða ef notandi hefur hegðað sér á þann hátt að augljóst er að notandi ætli ekki eða geti ekki uppfyllt ákvæði þessa skilmála. Ef grunur vaknar að um lögbrot sé að ræða þá áskilur Payday sér rétti til tilkynna slíkt til yfirvalda.
 • Payday kann að breyta þessum skilmálum með reglubundnum hætti. Allar breytingar á skilmálunum verða aðgengilegar á vefsvæði payday.is og verða notendur að samþykkja nýjustu útgáfu skilmálanna til þess að geta haldið áfram að nota þjónustu Payday hverju sinni. Þegar gerðar hafa verð breytingar á skilmálunum gefst notanda tækifæri á að samþykkja breytta skilmála næst þegar hann fer inn á vefsvæði Payday. Kjósi notandi að samþykkja ekki breytta skilmála getur hann ekki haldið áfram að nýta sér þjónustu Payday og verður boðið upp á að loka aðgangi sínum að payday.is.

14. Ágreiningur milli aðila og lögsaga

 • Um skilmála þessa gilda íslensk lög. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna. Notendur samþykkja að jafnvel þó svo að Payday nýti sér ekki einhvern þau réttindi sín sem hljótast af þessum skilmálum að þá skuli ekki túlka það sem afsal þess réttar. Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.